Microsoft

โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2010 เป็นโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office เหมาะสําหรับงานนําเสนอ ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมนําเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 การเปิดและปิดโปรแกรม รู้จักส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 และมุมมองการทํางาน Microsoft PowerPoint 2010

เป็นโปรแกรมใช้งานง่ายไม่ว่าจะที่สำนักงาน หรือการทำงานที่บ้าน Work from Home

โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2010 คืออะไร โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คือ โปรแกรมที่ช่วยนําเสนองาน (Present) ให้สวยงามด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และง่ายต่อ การใช้งาน โดยการนําเสนอในลักษณะ ของ Multimedia คือ สามารถนําเสนอในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง ได้ใน เวลาเดียวกัน

จึงถือได้ว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก

  1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Start) บนแถบ Task ba
  1. คลิกเลือก All Programs
  2. คลิกเลือก Microsoft Office 
  3. คลิกเลือก Microsoft PowerPoint 2010 
  4. จะปรากฏ หน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

ชื่อและหน้าที่การทำางานของส่วนประกอบโปรแกรม ชื่อส่วนประกอบ 

หน้าที่การทำ งาน แถบชื่อเรื่อง (Title bar) เป็นส่วนบนของหน้าต่างซึ่งใช้ในการแสดงชื่อของ โปรแกรมและชื่องานนําเสนอ 

แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access toolbar) เป็นแถบเครื่องมือที่รวมปุ่มคําสั่งที่ต้องใช้บ่อย ๆ 

ริบบอน (Ribbon) เป็นส่วนที่แสดงคําสั่งทั้งหมดของโปรแกรมที่ใช้ ควบคุมการสร้างงานนําเสนอ แท็บ 

แฟ้ม (File) เป็นส่วนที่ใช้ในการเรียกใช้คําสั่งพื้นฐานที่จําเป็นต้อง ใช้เช่น การเปิดไฟล์การบันทึกไฟล์เป็นต้น 

ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม (Control Button) เป็นปุ่มคําสั่งสําหรับการจัดการกับหน้าต่างโปรแกรม แถบภาพนิ่ง/เค้าร่าง 

(Slides/Outline) เป็นส่วนที่แสดงภาพนิ่งขนาดย่อหรือเค้าร่างของ เนื้อหาในภาพนิ่งทั้งหมดของงานนําเสนอ พื้นที่สร้างภาพนิ่ง เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงภาพนิ่งที่เราสร้างหรือเรียกใช้ 

ปุ่มเลือกมุมมอง (View) เป็นส่วนที่ใช้ในการเปลี่ยนมุมมองในการทํางานกับ งานนําเสนอ 

ปรับขนาดพื้นที่การทํางาน (Zoom in Zoom out) ปรับขนาดของพื้นที่การทํางานให้มีขนาดเล็กลง ใหญ่ ขึ้นหรือปรับขนาดให้เต็มจอพอดี 

หน้าต่างบันทึกย่อ (Note Pane) ใช้ในการบันทึกข้อความเพิ่มเติมสําหรับแต่ละสไลด์ แถบสถานะ (Status bar) เป็นส่วนที่แสดงการใช้งานงานนําเสนอนั้น

ริบบอน (RIbon) เป็นส่วนที่แสดงคําสั่งทั้งหมดของโปรแกรม โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เรียกว่า แท็บ ในแต่ละแท็บจะแบ่งออกเป็น กลุ่มๆ โดยในแต่ละกลุ่มจะมีคําสั่งให้เราเลือกใช้งานโดยจะแสดง ในรูปของปุ่มรูปภาพ เรียกว่า ไอคอน ซึ่งแต่ละแท็บจะมีรายละเอียด